Vides atļaujas


+371 26093966

Lasīt vairāk

Vides atļaujas


Valsts normatīvais regulējums nosaka, ka konkrētām ražošanas/piesārņojošajām darbībām, pirms darbības uzsākšanas ir jāsaņem piesārņojošās darbības atļauja. Veicot darbību bez šādas atļaujas vai laicīgi neveicot grozījumus esošajā atļaujā tiek paredzēti dažādi administratīvie sodi un pastāv iespēja, ka darbība tiek apturēta līdz situācijas sakārtošanai. Zemāk sniegts ieskats vides atļauju aspektos, kuru ietvaros sniedzam konsultācijas un piedāvājam risinājumus tieši Jūsu gadījumam.

 • A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas

   Piesārņojošās darbības likuma Par piesārņojumu ietvarā tiek iedalītas 3 līmeņos (nozares uz kurām attiecināms katrs līmenis apskatāmas vietnē pie katras kategorijas):

   Lai saņemtu piesārņojošās darbības atļauju vai veiktu grozījumus jau esošajā, nepieciešams sagatavot iesniegumu par plānoto darbību/tās izmaiņām, norādot, kādas ietekmes un piesārņojums uz apkārtējo vidi var veidoties. Ar iesnieguma formu iespējams iepazīties Valsts Vides dienesta mājaslapā (http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/).

  Iepriekš minēto iesniegumu uzņēmums var sagatavot pats vai vērsties pie speciālistiem. Sadarbība ar mūsu uzņēmuma speciālistiem ļaus izpildīt visas normatīvo aktu prasības precīzi un īsākos termiņos, kā arī visa procesa laikā pieejamas konsultācijas par Iesniegumā norādāmo informāciju un tās būtiskumu tālākā uzņēmuma darbībā jau pēc piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas.

  Atļaujas saņemšanas procesu iespējams sadalīt vairākos posmos:

  1. Iesnieguma sagatavošana;
  2. Iesnieguma iesniegšana un tā izvērtēšana Reģionālajā vides pārvaldē;
  3. Iesnieguma apstiprināšana vai nepieciešamība iesniegumā veikt precizējumus un iesniegt atkārtoti;
  4. Iesnieguma pieņemšana – atļaujas sagatavošanas process Reģionālajā vides pārvaldē;
  5. Atļaujas saņemšana.

  Tikai pēc atļaujas saņemšanas iespējams uzsākt uzņēmumā paredzēto darbību.

  Ja neatradāt atbildi uz saviem jautājumiem, sazinieties ar mūsu speciālistiem:

  Tālr.: +371 29775654

  E-pasts: info@latefekts.lv

 • Ietekmes uz vidi novērtējums un Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums

  IVN ir procedūra, kas ir piemērojama, lai novērtētu paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

  IVN ir vērsts uz visu vidi ietekmējošo jautājumu izvērtēšanu. Izvērtēšanas process ir jāuzsāk pēc iespējas agrākā paredzētās darbības plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā. Veicot IVN būtu jānovērtē šādas paredzētās darbības izraisītas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē:

  • tās kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību,
  • bioloģisko daudzveidību,
  • augsni, gaisu, ūdeni un klimatu,
  • ainavu, kultūras un dabas mantojumu,
  • materiālās vērtības, kā arī
  • visu augstāk minēto jomu mijiedarbību.

  Svarīga loma ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā ir atvēlēta sabiedrībai, kurai ir dotas plašas iespējas līdzdarboties vides jautājumu izvērtēšanā, kā arī ietekmēt lēmuma pieņemšanas gaitu un gala rezultātu.

  Detalizētas prasības Latvijā nosaka likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  un Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumi Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”. IVN procesu koordinē un pārrauga Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB).

  Darbības, kurām obligāti piemērojama IVN procedūra ir norādītas Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumā, bet 2.pielikumā sniegta informācija par darbībām, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums: „Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums”

  Sākotnējo izvērtējumu veic Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde saskaņā ar iepriekšminētajiem Ministru kabineta noteikumiem un tā rezultātu nosūta VPVB, kurš pieņem lēmumu, vai darbībai ir piemērojama pilna IVN procedūra.

  Ja paredzētajai darbībai IVN nav nepieciešams, Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai. Kārtību, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus, nosaka Ministru kabineta 2015.gada 27. janvāra noteikumi Nr.30„Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”. Noteikumu pielikumā ir arī uzskaitītas darbības, kurām ir nepieciešami tehniskie noteikumi.

  Ja Jums nepieciešamas konsultācijas šajos jautājumos, sazinieties ar mūsu speciālistiem!

  Tālr.: +371 29775654

  E-pasts: info@latefekts.lv
 • Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas

  Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas atļaujas nepieciešamas uzņēmumiem, kuriem ir obligāta dalība Eiropas savienības Emisiju tirdzniecības sistēmā (EU ETS).

  Uzņēmumus, kuriem ir obligāta dalība EU ETS nosaka likuma Par piesārņojumu 2.pielikums (https://likumi.lv/doc.php?id=6075#piel2). Latvijas apstākļos tie ir galvenokārt ir uzņēmumi, kuru kopējā nominālā siltuma jauda pārsniedz 20MW.

  Papildus uzņēmumiem, kas ir EU ETS sistēmas dalībnieki ir jāuztur visaptverošs darbības monitorings, lai nodrošinātu ikgadējo emisijas ziņojumu sagatavošanu un verificēšanu.

  Ja Jums ir nepieciešama SEG emisijas atļauja vai nepieciešams sagatavot ikgadējo Emisiju ziņojumu, sazinieties ar mums un mēs atradīsim vislabāko risinājumu, lai Jūsu uzņēmums izpildītu normatīvo aktu prasības. Sazinieties ar mums arī, ja Jums ir kādi neskaidri jautājumi saistībā ar SEG emisiju atļaujām un EU ETS.

  Tālr.: +371 29775654

  E-pasts: info@latefekts.lv

 • Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas

  Atkritumu apsaimniekošanas atļauja nepieciešama:

  • atkritumu savākšanai no atkritumu radītājiem, šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centros vai stacijās, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas punktos (vietās), izlietotā iepakojuma pieņemšanas punktos vai atkritumu savākšanai no atkritumu radītājiem vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos (vietās) un pārvadāšanai;
  • atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai;
  • atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai;
  • atkritumu uzglabāšanai;
  • atkritumu pārvadāšanai;
  • slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai.

  Kārtību kādā iespējams saņemt un grozīt atkritumu apsaimniekošanas atļauju nosaka MK noteikumi Nr.703 (https://likumi.lv/ta/id/236019).

  Ja Jums nepieciešama šāda atļauja vai konsultācijas šajos jautājumos, sazinieties ar mūsu speciālistiem!

  Tālr.: +371 29775654

  E-pasts: info@latefekts.lv

 • Dabas resursu nodoklis, atskaites

  Uzticot mūsu speciālistiem dabas resursu nodokļa aprēķinus un Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu sagatavošanu, varēsiet būt droši, ka esat izpildījuši normatīvo aktu prasības un izpildījuši tās korekti.

  Nepieciešamības gadījumā piedāvājam arī konsultācijas ar Dabas resursu nodokli saistītos jautājumos.

  Tā kā Dabas resursu nodokļa lapā norādītajiem rezultātiem ir jābūt saskaņā ar ikgadējos statistikas pārskatos (2-Gaiss; 2-Atkritumi, 2-Ūdens) norādīto informāciju, piedāvājam šo darbu veikt kompleksi un sagatavot arī statistikas pārskatus.

  Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinies ar mūsu speciālistiem:

  Tālr.: +371 29775654

  E-pasts: info@latefekts.lv

 • Piesārņojošās darbības gada pārskatu, statistikas un citu pārskatu sagatavošana

  SIA „Latefekts” speciālisti var palīdzēt arī sekojošu dokumentu sagatavošanā:

  • Piesārņojošās darbības gada pārskats iesniegšanai Reģionālajā vides pārvaldē;
  • Statistikas pārskats 2-Gaiss, nodrošinot iesniegšanu LVĢMC;
  • Statistikas pārskats 2-Ūdens, nodrošinot iesniegšanu LVĢMC;
  • Statistikas pārskats 3-Atkritumi, nodrošinot iesniegšanu LVĢMC;
  • Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilance iesniegšanai Reģionālajā vides pārvaldē;
  • Pārskats par darbībām ar importētām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem iesniegšanai LVĢMC;
  • Mērījumu rezultātu novērtējums un salīdzinājums ar piesārņojošās darbības atļaujā iekļautajiem nosacījumiem.

  Ja Jums nepieciešams kāds no šiem pārskatiem vai konsultācijas šajos jautājumos, sazinieties ar mūsu speciālistiem!

  Tālr.: +371 29775654

  E-pasts: info@latefekts.lv

Sazinieties!


Sazinieties ar mums, lai mēs Jums varētu piedāvāt piemērotāko risinājumu!

+371 26093966